Wettelijke vermeldingen

UITGEVER VAN DE SITE
Office de Tourisme Communautaire CÔTE LANDES NATURE TOURISME
201 route des Lacs
40170 Saint-Julien-en-Born
Tel : 05 58 42 89 80
Site : www.cotelandesnaturetourisme.com

Directeur publicatie & redactieverantwoordelijke
De heer Didier CHAPPAZ als directeur

CREATIE EN HOSTING VAN DE SITE
Grafische creatie: Raccourci
Development: Raccourci
Hosting: NimeOps

Reis- en verblijf operator
Côte Landes Nature Tourisme (S.PI.C.)
Registratienummer: IM040160001
Financiële garantie: APST – 15 avenue Carnot – 75017 PARIS
Verzekering: SMACL Assurances – 141 avenue Salavador-Allende – CS 20000 – 79031 NIORT Cedex 9

Geschillen – Bemiddeling 
De Verkoper en de Klant zullen trachten elk geschil dat in verband met de uitvoering van de gesloten overeenkomst op afstand tussen hen zou ontstaan, in der minne te regelen.
Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L 612-1 en volgende van de Franse consumentenwet wordt de klant eraan herinnerd dat hij een beroep kan doen op de bemiddelingsprocedure door contact op te nemen met de bemiddelaar voor toerisme en reizen op het volgende internetadres http://www.mtv.travel/je-saisis-le-mediateur/ of op het volgende postadres MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 – 75 823 Paris Cedex 17, ingeval het antwoord van de Verkoper op de klacht van de Klant ontoereikend wordt geacht.
De bemiddelaar kan worden verzocht elk commercieel geschil te behandelen dat verband houdt met de verkoop van een product of een dienst die op afstand is gekocht, mits de voorwaarden voor ontvankelijkheid van de zaak worden nageleefd. Voor meer informatie over deze voorwaarden, klik op: http://www.mtv.travel/quand_et_comment_saisir/
In geval van geschil en bij ontstentenis van een akkoord tussen beide partijen, kan de klant zich wenden tot één van de territoriaal bevoegde rechtbanken volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, of tot de rechtbank van de plaats waar hij woonde op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst of het optreden van het schadebrengende feit.

Toeristische gegevens
De toeristische gegevens zijn afkomstig uit de departementale databank Tourinsoft, vrijgesteld van declaratie bij de CNIL, op het netwerk SIRTAQUI, het regionale toeristische informatiesysteen van de Aquitaine.
Gefinancierd in samenwerking met Europa en de Conseil Régional, de site wordt geregeld geüpdatet door Bureaus voor toerisme en het Comité Départemental du Tourisme des Landes.


VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde informatie worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Céline VIGNES, in de hoedanigheid van kwaliteitsverantwoordelijke.
De verzamelde gegevens worden verwerkt ten behoeve van informatie of communicatie van het Bureau voor toerisme van Côte Landes Nature Tourisme.
De ontvanger van de gegevens is: Comité Départemental du Tourisme des Landes
De bewaartermijn van de gegevens is drie jaar.
Conform de Wet informatica en vrijheden van 6 januari 1978 gewijzigd in 2004, hebt u recht op toegang en correctie van de gegevens die op u betrekking hebben. Als u dit recht uit wilt oefenen en de informatie die op u betrekking heeft wilt ontvangen, kunt u:

  • Wijzigen en verwijderen van uw gebruikersaccount door een e-mail te sturen naar contact@cotelandesnaturetourisme.com;
  • Een brief te sturen naar  Côte Landes Nature Tourisme – 201, route des Lacs – 40170 Saint Julien en Born

U kunt eveneens om gerechtvaardigde redenen bezwaar maken tegen verwerking van gegevens die op u betrekking hebben.

AANSPRAKELIJKHEID
Het Bureau voor toerisme Côte Landes Tourisme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade vanwege het gebruik van internet, met name een onderbreking van de dienst, externe inbreuk of een computervirus of elk feit dat conform de jurisprudentie als overmacht wordt aangemerkt.
Hoewel de nodige zorgvuldigheid is betracht bij het tot stand brengen van deze site, is het Bureau voor toerisme van Côte Landes Nature Tourisme niet verantwoordelijk voor eventuele fouten op de site.
Het Bureau voor toerisme Côte Landes Nature Tourisme garandeert niet dat de informatie die verspreid wordt via de site exact en uitputtend is. Het Bureau voor toerisme Côte Landes Nature Tourisme kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de gebruikers of derden lijden ten gevolge van informatie die op de Site wordt verspreid, en meer in het algemeen ten gevolge van raadpleging en gebruik an de site. De tarieven worden ter informatie verstrekt.
Het Bureau voor toerisme Côte Landes Nature Tourisme kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de gebruikers of derden lijden ten gevolge van informatie die op de Site wordt verspreid, die verband houdt met het aanbod van verblijven en in het kader van de eventueel aangegane commerciële relatie met dienstverleners die belast zijn met de commercialisering van deze aanbiedingen. Het Bureau voor toerisme Côte Landes Nature Tourisme voert geen enkel toezicht uit op de sites die gekoppeld zijn aan de Site via hyperlinks en wijst derhalve alle aansprakelijkheid voor deze sites en de inhoud daarvan af.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle elementen van de site www.cotelandesnaturetourisme.com, inclusief downloadbare documenten worden beschermd door auteursrechten, merken of octrooien. Deze zijn het exclusieve eigendom van het Bureau voor toerisme van Côte Landes Nature Tourisme. Derhalve mag u in geen geval en op geen enkele manier alle of een deel van de elementen die op de site worden gereproduceerd en de hele of een deel van de site reproduceren, representeren, verspreiden, wijzigen of overdragen zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het Bureau voor toerisme van Côte Landes Nature Tourisme.

DUUR
Deze voorwaarden zijn van toepassing zolang de services van het Bureau voor toerisme van Côte Landes Nature Tourisme worden aangeboden op de site www.cotelandesnaturetourisme.com

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Deze voorwaarden worden beheerst door Frans recht. In geval de partijen niet tot een minnelijke oplossing kunnen komen, worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde Franse rechtbanken

Sluiten